Parked Sail Boat, Haiti Photo

Parked Sail Boat, Haiti