Bah having her hair braided, Ghana Photo

Bah having her hair braided, Ghana